Valérie Gariépy

- Shiatsu
- Shiatsu thérapeutique
- Lomi-atsu