Aline Dunn

- Shiatsu
- Shiatsu thérapeutique
- Lomi-atsu
- Massage sur chaise