Julie Bergamin

- Shiatsu
- Lomi-atsu
- Massage sur chaise