Hồng Bằng Vietnamese School

Gìn Giữ Tiếng Việt, Không Quên Cội Nguồn

Trường Sinh Hoạt Việt Ngữ HỒNG BÀNG, là một tổ chức vô vụ lợi và không sở hưũ bởi một cá nhân nào. Chúng tôi gồm 19 thành viên, Hàng năm sẽ bầu ra 1 hiệu trưởng và 4 hiệu phó để đại diện cho trường. Tùy theo sở thích và chuyên môn. mọi thành viên kể cả hiệu trưởng và các hiệu phó đều tham gia và hỗ trợ tích cực cho nhau trong các ban ngành như: hành chánh; kế toán; giáo dục; tiếp thị và thông tin...vv... Ngoài ra trường còn có một Ban Cố Vấn, gồm một số các anh chị ̣đang làm việc trong các lãnh vực chuyên môn, sẵn sàng tham khảo và góp ý kiến xây dựng cho trường.

“GÌN GIỮ TIẾNG VIỆT, KHÔNG QUÊN CỘI NGUỒN”
Chính là mục tiêu hàng đầu của TSHVN Hông Bàng. Chúng tôi giới thiệu một chương trình giảng dạy hoàn toàn cải tiến và cập nhật hóa, thực tiễn và hữu dụng cho đời sống hàng ngày. Một chương trình mới kèm theo những sinh hoạt tập thể, mỹ thuật và âm nhạc ̣để đem lại sự phấn khởi và thích thú cho các em trong lúc học tiếng Việt.

--------

The Hồng Bàng centre is a collective, non-profit organization. All 19 founders will participate in running the centre, drawing on their respective areas of interest and expertise: administration, accounting, communications, education, public relations, and so forth. A management team—composed of a director and four deputies—will be elected annually. An advisory board will also be set up, consisting of those with professional skills, ready to collaborate and provide the input and guidance essential to the centre’s growth and success.

The motto “Cherish the Vietnamese language, remember our roots” encapsulates the centre’s chief goal. We’re offering a thoroughly modern training program, practical and useful in terms of daily life. There will also be arts and music classes, as well as other general activities, designed to make learning Vietnamese a fun experience.

---------

Le centre Hồng Bàng est un organisme à but non lucratif. Ses 19 membres fondateurs en partagent la gestion selon leurs domaines d’intérêt et d’expertise : administration, communications, comptabilité, publicité, etc. Une équipe de direction, comprenant un directeur et quatre directeurs adjoints, sera élue chaque année. Elle pourra également s'appuyer sur un comité consultatif composé de professionnels provenant de divers secteurs, toujours prêts à fournir des conseils et des recommandations essentiels pour le bon déroulement des activités du centre.

« Veillons à la langue vietnamienne et gardons nos racines » : voilà qui résume bien le but principal du centre. Nous offrons un programme d’enseignement moderne, aussi pratique qu’utile au quotidien. Sont aussi offerts des cours d’art et de musique ainsi que d’autres activités de groupe – tout, en fait, pour rendre passionnant l’apprentissage du vietnamien.

Hồng Bằng Vietnamese School